Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Reklamáció és elállás

      Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő         teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben vevőnek (Felhasználónak)                 mégis valamilyen panasza van webáruházunk működésével, a szerződéssel vagy annak         teljesítésével, úgy panaszát az alábbi telefonon, e-mail címen vagy levél útján is                     közölheti.

      Telefon:           +36-70-346-3063

     E-Mail:             info@scolorjatek.hu

     Levelezési cím: 1043 Bp. Kassai u. 16. II. 16.

 

      Elállás joga

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében vevő (Felhasználó) a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult vevő (Felhasználó) 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha az eladó (Szolgáltató) a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vevő (Felhasználó), vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
 • Vevő (Felhasználó) a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek (Felhasználónak) kell viselnie, az eladó (Szolgáltató) nem vállalja e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a vevőt (Felhasználót) a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Nem illeti meg az elállási jog vevőt (Felhasználót) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifijezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • A vevő (Felhasználó) szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

           a,    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének                                      teljesítését követően, ha az eladó (Szolgáltató) a teljesítést a vevő (Felhasználó) kifejezett,                    előzetes beeegyezésével kezdte meg, és a vevő (Felhasználó) tudomásul vette, hogy a                          szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

           b,    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac                                   vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt                     is lehetséges ingadozásáról függ.

 • Eladó (Szolgáltató) a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a vevő (Felhasználó) részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha vevő (Felhasználó) más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vevőt (Felhasználót) semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Vevő (Felhasználó) köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés eladó (Szolgáltató) részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy eladó (Szolgáltató) címén leadni.
 • Vevőnek (Felhasználónak) írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 • Vevő (Felhasználó) akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő (Felhasználó) a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A vevő (Felhasználó) kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 
 • Az eladó (Szolgáltató) nem köteles a vevő (Felhasználó) részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az eladó (Szolgáltató) által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • A visszatérítést eladó (Szolgáltató) mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy vevő (Felhasználó) bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 • Amennyiben vevő (Felhasználó) élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti eladó (Szolgáltató) elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el eladó (Szolgáltató). A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza vevő (Felhasználó) eladó (Szolgáltató) részére.
 • A vevő (Felhasználó) csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
 • A vevő (Felhasználó) és eladó (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  itt érhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 • Vevő (Felhasználó) egyéb panaszával is megkeresheti eladót (Szolgáltatót) a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

 

      Elállási jog gyakorlásának a menete

 • Amennyiben a vevő (Felhasználó) élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát az eladó (Szolgáltató) elérhetőségein jelezni.
 • Vevő (Felhasználó) határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül: Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. 
 • A vevő (Felhasználó) elállás esetén köteles a megrendelt terméket a eladó (Szolgáltató) címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül.  A vevő (Felhasználó) viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos felmerülő költségeket.
 • Az eladó (Szolgáltató) azonban nem köteles a vevő (Felhasználó) részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az eladó (Szolgáltató) által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A vevő (Felhasználó) a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darabnak kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

 

.      Szavatosság

Hibás teljesítés

 • A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 • Vevő (Felhasználó) és eladó (Szolgáltató) közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 

 

​​​Kellékszavatosság

Vevő (Felhasználó) az eladó (Szolgáltató) hibás teljesítése esetén az eladóval (Szolgáltatóval) szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

Milyen jogok illetik meg a  Vevőt (Felhasználót) a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő (Felhasználó) - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet      kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő (Felhasználó) által választott igény    teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére vevő (Felhasználó) is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az éttérés költségét azonban vevő (Felhasználó) viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére vevő (Felhasználó) is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban vevő (Felhasználó) viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

     Termékszavatosság

     Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

     Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy         termékszavatossági igényt érvényesíthet.

     Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

     Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy                        kicserélését kérheti.

     Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

     A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi               követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő           tulajdonságokkal

     Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

     Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától                   számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

     Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

     Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával                     szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén             Felhasználónak kell bizonyítania. 

     A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

     A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha           bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

         A szavatossági igény esetén történő eljárás

 • Vevő (Felhasználó) és Eladón (Szolgáltató) közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseiről a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 
 • A Vevő (Felhasználó) kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával)
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (Szolgáltatót) terhelik (Ptk. 6:166. §).
 • Az Eladó (Szolgáltató) a Vevő (Felhasználó) nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő (Felhasználó)rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha az Eladó (Szolgáltató) a Vevő (Felhasználó) szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül - igazolható módon köteles értesíteni Vevőt (Felhasználót).
 • Eladó (Szolgáltató) a jegyzőkönyvet az annak felvételéről számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
 • Az Eladónak (Szolgáltatónak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

        14.   Vegyes rendelkezések

 • Eladó (Szolgáltató) kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Eladó (Szolgáltató) a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Eladó (Szolgáltató) egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Felhasználó) vitás ügyeiket vékés úton próbálják rendezni. 

 

         Panaszkezelés rendje

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben vevőnek (Felhasználónak) mégis valamilyen panasza van webáruházunk működésével, a szerződéssel vagy annak teljesítésével, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen vagy levél útján is közölheti.
 • Eladó (Szolgáltató) a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó (Szolgáltató) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 
 • Az írásbeli panaszt Eladó (Szolgáltató) 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 
 • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményheti az alábbiak szerint :
 • A  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országon illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 
 • A járási hivatalok elérhetőségei:  http://jarasinfo.gov.hu
 • A Vevőnek (Felhasználónak) panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztó jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 
 •  A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében,  ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, melynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 • Eladót (Szolgáltatót) a békéltető testületi eljárásban együttműködése kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 
 •  Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

·            az eljáró bíróságot;

·         a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

·         az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok              bizonyítékainak előadásával;

·         azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége                        megállapítható;

·         a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .